Monthly Archives اکتبر 2021

نصب و راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز بیمارستاتی

وظیفه اکسیژن ساز Nuvo Lite Nidek جدا سازی اکسیژن، نیتروژن و آرگون هواست. وظیفه اکسیژن ساز جدا سازی اکسیژن، نیتروژن و آرگون هواست. مجهز به ۲ عدد LED که وظیفه آن نمایش دادن خلوص اکسیژن بالا و پایین است. مخزن آب که وظیفه مرطوب سازی اکسیژن را داراست. باشند که ما جلویشان ایستادیم و اینها کم عقلاند که نمیدانند این آدم را نمیتوان خرید و یا ترساند. ارسال اکسپرس نیز در صورت لزوم در فروشگاه ما انجام می شود. سپس زمانی که گرانولها مملو از گاز نیتروژن شدند، تخلیص اکسیژن در ستون اول متوقف شده و در ستون بعدی شروع میشود. وی افزود: بیشترین محدودیتها در همین کشور برای آزادی اعمال میشود...

Read More