Monthly Archives آگوست 2022

راهنمای خرید و نصب و استفاده از تجهیزات دندانپزشکی

این مساله سرعت کار شما را بالاتر برده و همین مساله رضایت بیمار را نیز بیشتر خواهد کرد. بیمار را از وضعیت دندانهایش مطلع میکند- شاید به این فکر کنید چه نیازی است بیمار از وضعیت دندان خود خبر داشته باشد؟ این در حالیست که وقتی او متوجه ایراد دندان خود شود بهتر و با منطق بیشتری میتواند درمان پیشنهادی شما را قبول کند. او میتواند دندانهایش را از زاویه دید یک پزشک ببیند و کاملا متوجه مشکلی که دارد بشود...

Read More