هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت سازنده بایستی کلیدی دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اهمیت دقت به موضوعاتی زیرا ارتقا توان هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی می باشد که به جهت ارتقاء شتاب و قدرت اتومبیل مورد به کار گیری قرار میگیرد ، به جهت این‌که بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید این گزینه یکی از از موردها اضطراری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی است که سطح آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم میگردد و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن واقعه میافتد. چنانچه بخواهیم در رابطه اساسی طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک عمل دشوار و مستضعف به دانش اختصاصی در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در هنگامی که قیمت خودرو بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید یک ماشین پرقدرت و حیاتی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می نمایند که کارگزاری همین قطعه سبب ساز بروز ویژگیهای متفاوتی در ماشین هم میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی شتاب و کارایی بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حیاتی طراحی و تولید همین قطعه اهمیت دارد، زمان و هزینهای است که شما بایستی به جهت آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ جنس و ساختاری کلیدی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون میشوند و پروسهی انجام همین حادثه حساس هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، بسیار سریع و آسانتر است و این مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه مهم هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.