Grosjean تصادف کرد ، اتومبیل در جایزه بزرگ بحرین آتش گرفت

محتوای مقاله ادامه داشت

هیئت حاکمه گفت: “(رومن) پایدار است و با بالگرد به بیمارستان نظامی MDF MC منتقل می شود.”

سخنگوی تیم هاس گروژژان گفت: این جوان 34 ساله از ناحیه دست و مچ پا دچار سوختگی جزئی شده و یک یا چند شکسته از ناحیه دنده شکسته است.

Replays نشان داد که Grosjean که فصل آینده قراردادش خارج است ، بدون هیچ گونه کمکی از ماشین شعله ورش خارج می شود و از سد ایمنی می پرد.

با لنگیدن ، پزشکان FIA در یک آمبولانس به او کمک کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>