اصلاحات در مقررات CPC راننده

حتی در صورتی که یک راننده HGV تنها در بریتانیا رانندگی می کند، همچنان به همین قوانین و مقررات ملزم است. خویش کیسه و مکانیسم باد نمودن آن در نصیب دستور (برای راننده) یا داشبورد (برای سرنشین جلو)، پشت دریچه‌های پلاستیکی یا این که درهایی که به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تحت نیروی باد نمودن کیسه گشوده شوند، مخفی شده است. رانندگان می بایست 20-25 فوت پشت اتوبوس مکتب توقف کنند. دقت به همین نکته حیاتی است که ساعت ها استراحت راننده اتحادیه اروپا بر این استراحت ها در زمان رانندگی اولویت دارد، به این ترتیب مطمئن شوید که در زمان رانندگی حساس عمل دیگر، دوره های استراحت درست را انجام می دهید. کاهش دوره استراحت روزانه دست کم 9 ساعت مداوم البته حداکثر از 11 ساعت، در صورتی که مستحق کاهش زمان استراحت روزمره باشد. پس از مدتی که بیش از 4.5 ساعت رانندگی نکردید، باید فوراً دست کم 45 دقیقه استراحت کنید، مگر اینکه به جای آن یک دوره استراحت داشته باشید. ترکیبی از کامیون‌های کم‌حرکت و اتومبیل های سرعت بالا در همان دوران در جاده‌های یکسان میباشند و رانندگی تدافعی ضروری است. همین استراحت ها بایستی پس از 4.5 ساعت رانندگی تمام شوند. بسیاری از اپراتورهای حمل و نقل و رانندگان کامیون مقررات مربوط به ساعت‌ها کاری رانندگان HGV و تاخوگراف ها را پیچیده و گیج کننده می بیشتر بدانید دانند. در اینجا خلاصه ای از قوانین ساعت رانندگان اتحادیه اروپا و دستورالعمل دوران عمل به جهت رانندگان HGV آمده است. ساعتها استراحت هفتگی رانندگان به مدت 45 ساعت، که می تواند به 24 ساعت کمتر یابد، منوط بر این‌که دستکم یک استراحت کامل در هر دو اینجا کلیک نمایید هفته باشد. یک راننده HGV می تواند زمان استراحت روزانه خویش را به دستکم 9 ساعت سوای وقفه کمتر دهد، البته آنها فقط می توانند همین فعالیت را بیش از سه بار در هفته انجام دهند. گهگاه زمان ها بررسی این که به عنوان راننده HGV در بریتانیا می‌توانید چند ساعت رانندگی کنید و قوانین مربوط به استراحت و دوره‌های استراحت واقعاً چه هستند، طاقت فرسا است. وسایل نقلیه ای که منحصراً در جزایری اهمیت مساحت بیش از 2300 کیلومتر مربع فعالیت می کنند که بوسیله یک پل، فورد یا تونل باز به جهت استفاده بوسیله وسیله نقلیه موتوری به سایر بریتانیای کبیر دارای ربط نیستند. به همین کمتر دوره استراحت روزانه می گویند.